JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Księgi rachunkowe dla ewidencji JPK_KR

Na skróty: operacje na liście dokumentów

Lista dokumentów ewidencji JPK_KR jest dostępna w następujący sposób.

Otwarcie struktury ksiąg rachunkowych jest możliwe tylko poprzez import utworzonego wcześniej pliku JPK_KR. Sposób dostępny jest po wybraniu odpowiedniego menu tak jak pokazano na rysunku poniżej. Do wyboru jest import z innego pliku JPK lub odpowiednio przygotowanego pliku Excela.

Po wybraniu menu importu, użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku źródłowego. Następnie plik zostanie wczytany i jego zawartość zostanie zaprezentowana w sposób podobny do poniższego rysunku: Struktura JPK_KR jest na tyle specyficzna, że okno z jej danymi pojawia się z zawartością struktury podzieloną na trzy zakładki, nowo utworzone okno automatycznie otworzy się na pierwszej zakładce.

Klikając na kolejne zakładki okno będzie prezentować kolejne dane.

W przypadku wypełnionej listy każdą pozycję można edytować poprzez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na pozycji. Dostępna jest również możliwość usunięcia pozycji poprzez naciśnięcie przysicku Usuń z głównego paska aplikacji. Usunięcie pozycji musi być dodatkowo potwierdzone przez Użytkownika. Nie jest możliwe tworzenie nowych wpisów do struktury ksiąg rachunkowych.

Struktura ksiąg rachunklowych ma możliwość filtrowania po poszczególnych kolumnach. Filtrowanie kolumny jest dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny.

Jednocześnie na liście może znajdować się 50 pozycji, w przypadku większej ich ilości lista dzielona jest na strony, z których każda może zawierać do 100 pozycji. W lewym dolnym rogu aplikacji jest dostępny wygodny mechanizm nawigacji po liście:

  • Przycisk ustawiający listę na pierwszej stronie.
  • Przycisk przesuwający listę na poprzednią stronę.
  • Przycisk przesuwający listę na następną stronę.
  • Przycisk ustawiający listę na ostatniej stronie.
  • Okno umożliwające wpisanie określonej strony i przejście do niej.

Kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny przechowującej dane tekstowe lub liczbowe zaowocuje podanym niżej efektem:

W miejscu nagłówka pojawia się pole tekstowe, które należy wypełnić wartością, według której chcemy przefiltrować listę. Naciśnięcie Enter spowoduje następujący efekt:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wcześniej wpisany tekst. Aby usunąć filtrowanie z kolumny trzeba jeszcze raz nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, usunąć wcześniej wpisany tekst i nacisnąć klawisz Enter

W przypadku danych zawierających datę, filtr działa nieco inaczej, po kliknięciu prawym przyciskiem na takiej kolumnie pojawi się okienko kalendarza do wyboru daty.

Po wybraniu określonej daty okno listy zmieni się w sposób następujący:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wybraną wcześniej datę. Aby usunąć filtrowanie należy jeszcze raz wcisnąć prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny, a następnie wcisnąć klawisz Esc. W przypadku np. omyłkowego kilknięcia lub rezygnacji z filtrowania, naciśnięcie klawisza Esc anuluje filtrowanie kolumny z datą.

Na strukturze ksiąg rachunkowych pozycje mogą być oznaczone różnymi kolorami:

Znaczenie kolorów jest następujące:

  • kolor różowy - oznacza, że dana pozycja jest edytowana.
  • kolor czerwony - pozycja zaznaczona na czerwono zawiera błąd, który uniemożliwi stworzenie poprawnego pliku JPK.
  • kolor pomarańczowy - informuje o dokumencie który nie zablokuje utworzenia pliku JPK, ale zawiera niespójne dane (np. brak pozycji na dokumencie)

W przypadku pracy ze strukturą ksiąg rachunkowych składającą się z wielu pozycji, wyszukiwanie błędów może być utrudnione. W tym celu Użytkownik ma możliwość przefiltrowania ksiąg rachumkowych pod kątem ich poprawności. Na dole okna znajduje się pole Tylko błędne dokumenty i jego zaznaczenie da następujący efekt:

Zaznaczenie tego pola spowoduje zawężenie listy dokumentów tylko do dokumentów błędnych (zaznaczonych na czerwono) lub niespójnych (zaznaczonych na pomarańczowo).

Operacje specyficzne dla struktury

Do dyspozycji Użytkownika są dostępne operacje specyficzne dla struktury JPK_KR, pokazane na rysunku poniżej:

Utwórz plik Excela dla importu danych ksiąg rachunkowych - umożliwia stworzenie wzorcowego pliku Excela dla struktury, zadaniem Użytkownika jest wypełnienie jego zawartości zgodnie z podanym wzorcem. Po uzupełnieniu danych należy wczytać dane z Excela za pomocą poniżej przedstawionej opcji:

Pokaż podsumowanie dla struktury JPK_KR - opcja wyświetli okno z podsumowaniem zawartości, aktualnie aktywnego pliku JPK_KR. Wartości podsumowań można porównać z tymi wygenerowanymi w pliku JPK.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl