JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_MAG

Okno edycji dokumentu magazynowego dla ewidencji JPK_MAG pojawia się w przypadku:

  • Tworzenia nowego dokumentu z listy poprzez naciśnięcie przycisku Nowy z głównego menu aplikacji.
  • Edycji istniejącego dokumentu z listy poprzez wybranie określonego dokumentu i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranym dokumencie.

Na poniższym rysunku znajduje się widok nowego okna dokumentu po naciśnięciu przycisku Nowy:

Pola zaznaczone na czerwono, należy uzupełnić, konieczność wypełnienia pozostałych pól jest opcjonalna. Czerwona obwódka wokół napisu Błąd na pozycjach dokumentu informuje Użytkownika o nieprawidłowościach na pozycjach dokumentu. W tym przypadku ponieważ jest to nowy dokument, po najechaniu kursorem myszy na napis ukaże się informacja o braku pozycji na dokumencie, jest to stan normalny dla nowo utworzonego dokumentu.

Struktura JPK_MAG zakłada istnienie czterech rodzajów dokumentów magazynowych. Są to:

  • Dokumenty przyjęcia zewnętrznego(PZ)
  • Dokumenty wydania zewnętrznego (WZ)
  • Dokumenty rozliczenia wewnętrznego (RW)
  • Dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MM)

Możliwość wyboru rodzaju dokumentu jest dostępna z menu rozwijanego Rodzaj dokumentu. Aplikacja dostosuje swój wygląd do wymagań struktury JPK_MAG w zależności od wybranego rodzaju.

Rysunek powyżej ma domyślnie ustawiony rodzaj dokumentu na PZ a pola są opisane w sposób właściwy dla tego dokumentu.

Poniżej zaprezentowany jest nowy dokument WZ:

Zmienione zostały opisy pól dla dokumentu zgodnie z założeniami JPK_MAG.

Dla dokumentów PZ i WZ na pierwszej zakładce znajduje się również przycisk, mający za zadanie ułatwienie wpisywania danych związanych z kontrahentem.

Przycisk Wstaw kontrahenta spowoduje wyświetlenie okna z listą wcześniej zdefiniowanych kontrahentów:

Na wyświetlonym oknie można zaznaczyć dowolnego z wprowadzonych wcześniej kontrahentów i po naciśnięciu przycisku Wybierz kontrahenta lub dwukrotnym kliknięciu na kontrahencie, na oknie dowodu zostaną uzupełnione pola dotyczące kontrahenta.

Kolejny przykład to nowy dokument RW:

Dla tego rodzaju dokumentu aplikacja oprócz zmiany opisu pól, dostosowuje się wyglądem do struktury eksponując pola charakterystyczne dla tego rodzaju dokumentu i chowając pola nieużywane.

Podobnie ma się sytuacja z dokumentami MM:

Po uzupełnieniu danych podstawowych, Użytkownik jest informowany o potrzebie dodania pozycji do dokumentu (czerwona obwódka wokół napisu Błąd na pozycjach dokumentu).

Zakładka Pozycje dokumentu zostaje odblokowana a jej wygląd prezentuje się następująco:

Rozpoczęcie dodawania pozycji jest możliwe poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy na pustym wierszu tabeli, okna przybierze wówczas następujący wygląd:

Część kolumn zostanie wypełniona domyślnymi wartościami:

  • W kolumnie Ilość - wartość 1
  • W kolumnie Jednostka - napis szt. (domyślnie jednostką są sztuki)

Użytkownik jest zobowiązany wpisać w kolumny odpowiednie informacje z dokumentu magazynowego dochowując przy tym należytej staranności. Do kolejnej kolumny przechodzi się poprzez naciśnie klawisza TAB. Program pozwala na wyliczenie wartości na podstawie ceny jednostkowej i ilości, po opuszczeniu zaznaczonej kolumny jak na na rysunku pozniżej:

Aplikacja wyliczy wartość pozycji za pomocą odpowiedniego wyliczenia: 3 sztuki po 33,33zł każda w wyniku da 99,99zł

Program pozwala też na wyliczenie ceny jednostkowej na podstawie wprowadzonej wartości i ilości, możliwe jest to w przypadku ominięcia pola z ceną jednostkową i wpisaniu bezpośrednio wartości jak na rysunku poniżej:

Po wpisaniu wartości 100zł i ilości 3 sztuk program przeliczył cenę następująco: 100 dzielone na 3 sztuki daje 33,33zł ceny jednostkowej.

Naciśnięcie klawisza ENTER przez użytkownika powoduje zakończenie edycji danej kolumny, w momencie gdy żadna kolumna nie jest edytowana naciśnięcie klawisza ENTER kończy edycję całego wiersza, jest tworzony nowy pusty wiersz sygnalizujący możliwość stworzenia nowej pozycji. Kolejne wciśnięcie klawisza ENTER stworzy nową pozycję z wypełnionymi wartościami domyślnymi. Czerwona obwódka wokół kolumny Nazwa towaru/usługi oznacza, że ta kolumna musi być wypełniona, by plik JPK_MAG został utworzony.

Poniżej przykład prawidłowego utworzenia dwóch pozycji na dokumencie. Łączna wartość pozycji to 110 złotych.

Ta wartość jest przenoszona na pierwszą zakładkę, ponieważ dokument zawiera już pozycje a wszystkie niezbędna dane są wypełnone, jest on traktowany jako prawidłowy co zostało zaprezentowane na poniższym rysunku:

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl