JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji wpisu do książki przychodów dla ewidencji JPK_PKPIR

Okno edycji wpisu dla ewidencji JPK_PKPIR pojawia się w przypadku:

  • Tworzenia nowego wpisu z książki przychodów poprzez naciśnięcie przycisku Nowy z głównego menu aplikacji.
  • Edycji istniejącego wspisu z książki przychodów poprzez wybranie określonego wpisu i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranym wpisie z listy.

Nowy wpis przedstawia się jak na rysunku poniżej:

Aplikacja umożliwia tworzenie wpisu przychodu, rozchodu lub spisu z natury z poziomu tego samego okna. Określenie rodzaju wpisu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji Rodzaj pozycji ewidencji PKPIR. Domyślnym ustawieniem jest ewidencja przychodu jak na rysunku powyżej.

Numeracja wpisów ustawia się automatycznie, jednak Użytkownik ma możliwość ustawienia jej według własnych potrzeb. Dolne zakładki zablokowane są do momentu poprawnego wpisania brakujących danych zaznaczonych czerwoną obwódką.

W przypadku tworzenia nowego wpisu Użytkownik ma możliwość zmiany jego rodzaju (z przychodu na rozchód czy spis z natury), ta możliwość jest blokowana w przypadku edycji już istniejącego dowodu lub przejścia do edycji danych na kolejnych zakładkach.

Na poniższym rysunku zaprezentowany jest poprawnie wypełniony wpis przychodu.

Po poprawnym uzupełnieniu danych do wpisu, odblokuje się zakładka Ewidencja przychodu

Na tej zakładce Użytkownik powinien uzupełnić dane na podstawie rzeczywistego wpisu przychodu do książki.

W przypadku zmiany rodzaju dowodu na zakup, okno przedstawia się następująco:

Po poprawnym uzupełnieniu danych do wpisu, odblokuje się zakładka Ewidencja zakupu lub wydatku

Na tej zakładce Użytkownik powinien uzupełnić dane na podstawie rzeczywistego wpisu zakupu lub wydatku do książki.

Szczególną uwagę Użytkownik powinien zwrócić przy wypełnianiu kosztów działalności badawczo-rozwojowej, ponieważ wypełnione powinny być oba pola dotyczące tego rodzaju kosztu.

W przypadku wypełnienia tylko jednego z pól, aplikacja odpowiednio zareaguje na taką sytuację.

Poniżej zaprezentowano poprawnie uzupełnone dane dotyczące kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Dla wpisów przychodów i rozchodów prowadzona jest odrębna numeracja zgodnie z wymogiem struktury JPK_PKPIR.

Dla wpisów na pierwszej zakładce znajduje się również przycisk, mający za zadanie ułatwienie wpisywania danych związanych z kontrahentem.

Przycisk Wstaw kontrahenta spowoduje wyświetlenie okna z listą wcześniej zdefiniowanych kontrahentów:

Na wyświetlonym oknie można zaznaczyć dowolnego z wprowadzonych wcześniej kontrahentów i po naciśnięciu przycisku Wybierz kontrahenta lub dwukrotnym kliknięciu na kontrahencie, na oknie dowodu zostaną uzupełnione pola dotyczące kontrahenta.

W przypadku zmiany rodzaju dowodu na spis z natury, okno przedstawia się następująco:

Po poprawnym uzupełnieniu danych do wpisu, odblokuje się zakładka Spis z natury

Na zakładce należy wpisać zmianę wartości magazynowej po wykonanym spisie z natury.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl