JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji danych podmiotu gospodarczego

Okno edycji danych podmotu umożliwa wpisanie danych niezbędnych do utworzenia dowolnej struktury JPK i zawiera dane działalności gospodarczej (samozatrudnienie) Użytkownika aplikacji.

Dane podmiotu muszą być wpisane przed pierwszym utworzeniem dowolnego pliku JPK.

Okno edycji danych podmiotu jest dostępne z menu głównego, zaprezentowanego na rysunku poniżej:

Wersja JPKOnline i wersja JPKOnline+

Przy pierwszym wyswietleniu okna, przyjmie ono następujący wygląd:

Domyślnie okno otwiera się z zaznaczoną opcją Uproszczone dane dla struktury JPK_VAT, w tym przypadku okno pokazuje jakie dane należy wypełnić by można było utworzyć plik JPK_VAT od 1 stycznia 2018r. W przypadku potrzeby tworzenia innych struktur opcję należy wyłączyć, jego wygląd zmieni się następująco:

Wszystkie miejsca w systemie obramowane na czerwono, oznaczają obowiązek wpisania danych. Ich brak spowodowałby wygenerowanie błędnego pliku JPK niezgodnego z wymogami Ministerstwa Finansów. W przypadku pól nie posiadających czerwonej obwódki, oznacza to opcjonalność danego pola, należy je wypełnić w przypadku posiadania informacji zgodnych z ich opisem (w tym przypadku pola Ulica i Nr lokalu powinny być wypełnione tylko w przypadku występowania tych danych w adresie Użytkownika). Brak tych informacji nie spowoduje utworzenia błędnego pliku JPK

Do tworzenia pliku JPK Użytkownik apkikacji JPKOnline musi wpisać dane swojej działalności gospodarczej (samozatrudnienie) do odpowienich pól.

UWAGA: Według wytycznych Ministerstwa Finansów osoby będące na samozatrudnieniu w pole Pełna Nazwa winny wpisać tylko swoje imię i nazwisko.

W przypadku pola Urząd Skarbowy, Użytkownik musi wybrać z listy Urząd Skarbowy pod który podlega.

Pola NIP, Regon i Email są traktowane inaczej niż reszta pól:

Na zaprezentowanym powyżej rysunku, pomimo uzupełnienia pól NIP, Regon i Email są one traktowane jako nieprawidłowe. Spowodowane jest to wymogiem Ministerstwa Finansów by te pola były w odpowiednim formacie.

  • Pole NIP - to pole musi zawierać 10 cyfr.
  • Pole Regon - pole jest opcjonalne, ale w przypadku wypełnienia musi zawierać 9 albo 14 cyfr.
  • Pole Email - pole jest opcjonalne, ale w przypadku wypełnienia musi zawierać prawidłowy adres email.
  • Pole Nazwa systemu - pole jest obowiązkowe i musi zawierać nazwę systemu z którego pochodzą dane. Domyślnie wpisywana jest nazwa JPKOnline, zmienić ją należy tylko w przypadku gdy dane są importowane z innego systemu.

Pole Kod pocztowy również jest traktowane odmiennie:

Kod pocztowy jest polem wymganym, ale jego format nie jest wymagany czyli wpisanie dowolnego tekstu nie spowoduje z technicznego punktu widzenia utworzenia błędnego pliku JPK, jednkaże ponieważ format pola Kod pocztowy jest powszechnie znany, program będzie ostrzegał przed błędną wartością pomarańczową obwódką wokół pola. Na pomarańczowo będą zawsze zaznaczone pola, których zawartość nie spowoduje błędu w pliku JPK pomimo wartości pola niezgodnej z rzeczywistościa.

Poniższy rysunek prezentuje prawidłowo wpisane uproszczone dane podmiotu.

Poniższy rysunek prezentuje prawidłowo wpisane pełne dane podmiotu.

Zachowanie wszelkich zmian odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku Zapisz dane podmiotu, przycisk jest odblokowany tylko w przypadku gdy wszystkie dane wpisane w okna są poprawne.

Wersja JPKOnline+B

Dla wersji JPKOnline+B okno danych podmiotu staje się oknem danych kontrahenta obsługiwanego przez Użytkownika. Dostęp do okna jest możliwy tylko z listy kontrahentów. Funkcjonalność okna jest identyczna jak dla pozostałych wersji, za wyjątkiem dodatkowych przycisków:

Dodatkowy przycisk Pokaż pliki JPK w chmurze służy do wyświetlenia listy plików kontrahenta przechowywanych w chmurze.

Funkcjonalność pozostałych dwóch przycisków odpowiedzialnych za RODO jest objaśniona tutaj.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl