JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Wysyłka pliku JPK

Wybranie opcji Wyślij JPK z menu głównego programu spowoduje rozwinięcie menu powiązanego z tą opcją. Z poziomu tego menu Użytkownik otrzymuje możliwość komunikacji z systemem informatycznym Ministerstwa Finansów odpowiedzialnym za obsługę JPK. Samo menu prezentuje się jak na rysunku poniżej:

Opcja Wyślij za pomocą danych autoryzacyjnych spowoduje otwarcie nowego okna przeglądarki z przekierowaniem na bramkę Ministerstwa Finansów, gdzie nastąpi wysłanie pliku JPK podpisanego danymi autoryzacyjnymi (imię, nazwisko, rok urodzenia itd.). Z tej opcji mogą korzystać tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (samozatrudnieni).

Opcja Wyślij za pomocą podpisu kwalifikowanego i powiązana z nią kolejna opcja Wybierz certyfikat do podpisu wysyłki służą do przesłania utworzonych plików JPK za pomocą podpisu elektronicznego Użytkownika.

UWAGA: Aplikacja obsługuje tylko polskie podpisy elektroniczne poświadczone przez Narodowe Centrum Certyfikacji (NCCert - pełna lista obsługiwanych podpisów tutaj)

Przed pierwszą wysyłką do MF za pomocą podpisu elektronicznego należy określić certyfikat (podpis), który posłuży do przesłania danych. Możliwe jest to po wybraniu operacji Wybierz certyfikat do podpisu wysyłki, po jej wybraniu Użytkownik zostanie poproszony o wybraniu stosownego certyfikatu z listy, przed użyciem podpisu należy go zainstalować zgodnie z instrukcją dostawcy podpisu elektronicznego. Dodatkowo aplikacja sprawdza ważność podpisu elektronicznego i po jego wygaśnięciu konieczne będzie wybranie nowego podpisu.

Po wybraniu certyfikatu(podpisu) i rozpoczęciu procesu przekazania danych, Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku JPK, który ma być przesłany. Po wykonaniu tej czynności następuje potwierdzenie tożsamości Użytkownika wymagane przez podpis elektroniczny (np. odcisk palca, PIN), po pomyślnym potwierdzeniu, plik zostanie wysłany.

Każda wysyłka w systemie jest ewidencjonowana, dostęp do ewidencji odbywa się poprzez wybranie opcji Pokaż historię wysyłek omówioną w dalszej cześci instrukcji.

Opcja Wyślij za pomocą Profilu Zaufanego umożliwia przesłanie pliku JPK za pomocą Profilu Zaufanego Użytkownika. Po wybraniu tej opcji a następnie pliku JPK do wysłania, aplikacja wykona następujące czynności:

 • otworzy okno Eksploratora Windows zawierające plik UploadInit.xml
 • otworzy okno przeglądarki internetowej na stronie ePUAP
 • zatrzyma swoje działanie wyświetlając poniższy komunikat

W trakcie wysyłki za pomocą Profilu Zaufanego aplikacja tworzy specjalny plik zawierający informacje o wysyłce UploadInit.xml (tzw. plik metadanych). By kontynuować proces Użytkownik musi ten plik (UploadInit.xml) podpisać za pomocą Profilu Zaufanego. Instrukcja podpisywania pliku metadanych znajduje się w dokumencie informacyjnym Ministerstwa Finansów na stronach 32-36. Podpisany plik UploadInit.xml należy umieścić (skopiować) w oknie Eksploratora Windows otwartym przez aplikację w miejsce niepodpisanego pliku (stary plik ma być zastąpiony nowym podpisanym plikiem).

Po umieszczeniu pliku w odpowiednim miejscu Użytkownik powinien nacisnąć przycisk OK na oknie komunikatu. Aplikacja sprawdzi poprawność podpisu i w przypadku pozytywnej weryfikacji prześle plik JPK do systemu informatycznego MF. W przeciwnym przypadku Użytkownik zostanie poproszony o ponowne podpisanie i umieszczenie pliku w odpowiednim miejscu. Oczekiwanie na podpisanie pliku można przerwać w dowolnym momencie co również spowoduje przerwanie wysyłki.

Wysyłka zostanie zaewidencjonowana, dostęp do ewidencji odbywa się poprzez wybranie opcji Pokaż historię wysyłek.

Opcja Pokaż historię wysyłek wyświetla okno z ewidencją wysyłek do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Okno historii wysyłek zawiera następujące informacje:

 • Data wysyłki - data wysłania pliku JPK
 • Nazwa pliku - nazwa wysłanego pliku JPK
 • Struktura - rodzaj przesłanej struktury
 • Status - trzycyfrowy kod informujący o aktualnym statusie wysyłki
 • Numer referencyjny - unikalny 32 znakowy identyfikator wysyłki nadawany przez system informatyczny MF
 • UPO - pole informujące czy dla wysyłki pobrano UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), zaznaczenie pola świadczy o pomyślnym przeprowadzeniu procesu wysłania pliku JPK

Najechanie wskaźnikiem myszy na pole Status wyświetli podpowiedź zawierającą informację co dany status zawiera. Przykład zaprezentowany poniżej:

Dla każdego wiersza danych znajdującego się w tym oknie są przewidziane dwie kolejne operacje:

Sprawdź status wysyłki - opcja pozwala na sprawdzenie statusu danej wysyłki w systemie informatycznym MF, opcja wymaga zaznaczonego wiersza z danymi na oknie historii wysyłek. Po sprawdzeniu statusu, status wysyłki w wierszu może zostać zaktualizowany. W przypadku udanego przetworzenia wysłanego pliku przez system MF, aplikacja automatycznie pobierze UPO, co zostanie odzwierciedlone przez zaznaczenie pola w kolumnie UPO na oknie z historią wysyłek.

Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) - opcja wymaga zaznaczonego wiersza z danymi na oknie historii wysyłek, jej wybranie spowoduje wyświetlenie UPO dotyczącego zaznaczonej wysyłki, do jego oglądnięcia/wydruku niezbędny jest program obsługujący format PDF (przykładowo Adobe Reader). Pobranie UPO jest możliwe tylko po uprzedniej prawidłowej weryfikacji plik JPK przez MF (status wysyłki 200).

Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu z danymi wysyłki ma następujące działanie:

 • W przypadku statusu wysyłki innego niż 200 (pole UPO odznaczone) zostanie sprawdzony i zaktualizowany status wysyłki.
 • W przypadku statusu wysyłki równego 200 (pole UPO zaznaczone) zostanie wyświetlone Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Sprawdzenie zewnętrznego numeru referencyjnego - opcja do wykorzystania w przypadku gdy plik JPK został wysłany inaczej niż za pomocą aplikacji JPKOnline. Po wybraniu opcji Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie numeru referencyjnego do sprawdzenia:

Po prawidłowym wpisaniu numeru referencyjnego, zostanie dodany wiersz do danych wysyłek i jest możliwe sprawdzenie jego statusu, a w przypadku pomyślnej weryfikacji także pobranie i wyświetlenie UPO. Zewnętrznie dodane informacje o wysyłce nie bedą zawierać informacji o nazwie pliku i rodzaju struktury JPK.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl