JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji dowodu sprzedaży lub zakupu dla ewidencji JPK_VAT

Okno edycji dowodu dla ewidencji JPK_VAT pojawia się w przypadku:

  • Tworzenia nowego dowodu z listy dowodów poprzez naciśnięcie przycisku Nowy z głównego menu aplikacji.
  • Edycji istniejącego dowodu z listy poprzez wybranie określonego dowodu i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranym dowodzie z listy.

Nowy dowód ewidencji przedstawia się jak na rysunku poniżej:

Aplikacja umożliwia tworzenie dowodu sprzedaży lub zakupu z poziomu tego samego okna. Określenie rodzaju dowodu odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w sekcji Rodzaj pozycji ewidencji VAT. Domyślnym ustawieniem jest ewidencja sprzedaży VAT jak na rysunku powyżej.

Numeracja dowodów ustawia się automatycznie, jednak Użytkownik ma możliwość ustawienia jej według własnych potrzeb. Dolne zakładki zablokowane są do momentu poprawnego wpisania brakujących danych zaznaczonych czerwoną obwódką.

W przypadku tworzenia nowego dowodu Użytkownik ma możliwość zmiany jego rodzaju (ze sprzedaży na zakup i odwrotnie), ta możliwość jest blokowana w przypadku edycji już istniejącego dowodu lub przejścia do edycji danych na kolejnych zakładkach.

W przypadku zmiany rodzaju dowodu na zakup, okno przedstawia się następująco:

Dla dowodów zakupu prowadzona jest odrębna numeracja zgodnie z wymogiem struktury JPK_VAT, zmienia się również opis niektórych pól.

Specjalne traktowanie pola Numer identyfikacji podatkowej.

Pole Numer identyfikacji podatkowej dodatkowo jest sprawdzane pod kątem poprawności, jeżeli wpisywany numer nie jest zgodny z formatem polskiego NIP Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Oznacza to, że plik JPK zostanie stworzony, ale może zawierać dane, które nie odpowiadają rzeczywistości. W przypadku prowadzenia ewidencji zakupów lub sprzedaży od podmiotów zagranicznych, ostrzeżenie to można zignorować.

Na pierwszej zakładce znajdują się również dwa przyciski, mające za zadanie ułatwienie wpisywania danych związanych z kontrahentem.

Przycisk Wstaw kontrahenta spowoduje wyświetlenie okna z listą wcześniej zdefiniowanych kontrahentów:

Na wyświetlonym oknie można zaznaczyć dowolnego z wprowadzonych wcześniej kontrahentów i po naciśnięciu przycisku Wybierz kontrahenta lub dwukrotnym kliknięciu na kontrahencie, na oknie dowodu zostaną uzupełnione pola dotyczące kontrahenta.

Przycisk Zapisz kontrahenta umożliwia zapisanie w chmurze kontrahenta na podstawie danych wpisanych do pól Nazwa, Adres i Nip. Dane wpisane do tych pól muszą być prawidłowe (żadne pole nie może być podświetlone na czerwono), w przypadku gdy istnieje już w chmurze kontrahent o takim numerze Nip, zapis nie powiedzie się.

Po wpisaniu wszystkich wymaganych danych na zakładce Dane wspólne odblokowane zostaną pozostałe zakładki w zależoności od wybranego rodzaju dowodu:

  • dla dowodu zakupu zakładka: Dane ewidencji zakupu
  • dla dowodu sprzedaży zakładki: Dane ewidencji sprzedaży - podstawowe i Dane ewidencji sprzedaży - dodatkowe.

Dla dowodów sprzedaży pola kwotowe zostały zgrupowane w dwie zakładki pod kątem częstości wpisywania w deklarację VAT-7, dla osób będących na samozatrudnieniu. Pierwsza zakładka zawiera pola dla sprzedaży krajowej opodatkowanej oraz dla transakcji wewnątrzwspólnotnowych i eksportowych.

Kwoty podatku należnego będą się wyliczać według podstawy opodatkowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe (czyli gdzie jest znana stawka podatku). W pozostałych przypadkach wpisanie kwoty podatku spoczywa na Użytkowniku.

UWAGA: W przypadku kiedy system JPKOnline jest ustawiony na walutę domyślną inną niż PLN, kwoty podatku nie będą przeliczać się automatycznie, spowodowane jest to tym, że według wytycznych Ministerstwa Finansów kwoty podatku winny być przedstawione w złotówkachm natomiast podstawy w walucie dowodu.

UWAGA: Na danej liście dowodów mogą znajdować się dowody w ściśle określonej walucie, nie można przykładowo na jednej liście umieścić dowodów w złotówkach i w euro.

Druga zakładka dotycząca dowodu sprzedaży zawiera pola rzadko uzupełniane przez samozatrudnionych w deklaracji VAT-7 dla struktury JPK_VAT, prezentuje się ona następująco:

Po oznaczeniu na pierwszej zakładce dowodu jako zakupu, odblokowana zostanie zakładka Dane ewidencji zakupu, wygląda ona jak na rysunku poniżej:

Na tej zakładce kwoty podatku naliczonego nie przeliczają się automatycznie, wpisanie wszystkich danych z należytą starannością jest obowiązkiem Użytkownika.

Po wpisaniu wszystkich danych dowodu (w zależności od rodzaju) tak aby odpowiadały one faktycznemu dokumentowi sprzedaży lub zakupu (co jest obowiązkiem Użytkownika w dochowaniu staranności), dowód można zamknąć poprzez naciśnięcie przycisku "X" znajdującego się w prawym górnym rogu zakładki z nazwą.

Problemy możliwe do napotkania przy edycji dowodu.

Przy edycji dowodu złotówkowego (ale nie walutowego), przeprowadzane jest dodatkowe sprawdzenie wpisywanych danych kwotowych. I tak w przypadku gdy zostanie wpisana podstawa opodatkowania bez wpisania kwoty podatku okno zmieni wygląd informując które pola są źle wypełnione:

Powyższy przykład prezentuje sytuację, gdy przy wypełnionych podstawach opodatkowania Użytkownik nie uzupełnił kwot podatku.

Poniższy przykład prezentuje sytuację, gdy przy wypełnionych kwotach podatku Użytkownik nie podstaw opodatkowania.

Mechanizm sprawdzanie pól pod kątem spójności funkcjonuje zarówno na zakładkach dotyczących sprzedaży jak i zakupu.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl