JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Lista dowodów sprzedaży i zakupu dla ewidencji JPK_VAT

Na skróty:

Pokaż podsumowanie (porównanie z deklaracją VAT-7)
Utwórz plik Excela do importu danych
Anonimizacja danych
Sprawdzenia nr NIP
Dodanie pozycji zbiorczej np. raportu fiskalnego okresowego

Lista dowodów ewidencji VAT jest dostępna na kilka sposobów.

Pierwszy sposób to otwarcie nowej listy dowodów za pomocą opcji Utwórz nowy JPK_VAT z menu Nowy JPK...

Po wybraniu opcji pojawi się nowe puste okno gotowe do dodawania dowodów ewidencji VAT. Dodanie nowego dowodu nastąpi po naciśnięciu przycisku Nowy z głównego paska menu aplikacji.

Drugi sposób otwarcia listy dowodów ewidencji VAT jest możliwy poprzez import utworzonego wcześniej pliku JPK_VAT. Sposób dostępny jest po wybraniu odpowiedniego menu tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Kolejny sposób to import z wcześniej przygotowanego pliku Excela.

Po wybraniu menu importu, użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku źródłowego. Następnie plik zostanie wczytany i jego zawartość zostanie zaprezentowana w sposób podobny do poniższego rysunku:

W przypadku wypełnionej listy każdą pozycję można edytować poprzez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na pozycji. Dostępna jest również możliwość usunięcia pozycji poprzez naciśnięcie przysicku Usuń z głównego paska aplikacji. Usunięcie pozycji musi być dodatkowo potwierdzone przez Użytkownika.

Lista dowodów ma możliwość filtrowania po poszczególnych kolumnach. Filtrowanie kolumny jest dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny.

Jednocześnie na liście może znajdować się 50 pozycji, w przypadku większej ich ilości lista dzielona jest na strony, z których każda może zawierać do 100 pozycji. W lewym dolnym rogu aplikacji jest dostępny wygodny mechanizm nawigacji po liście:

  • Przycisk ustawiający listę na pierwszej stronie.
  • Przycisk przesuwający listę na poprzednią stronę.
  • Przycisk przesuwający listę na następną stronę.
  • Przycisk ustawiający listę na ostatniej stronie.
  • Okno umożliwające wpisanie określonej strony i przejście do niej.

Kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny przechowującej dane tekstowe lub liczbowe zaowocuje podanym niżej efektem:

W miejscu nagłówka pojawia się pole tekstowe, które należy wypełnić wartością, według której chcemy przefiltrować listę. Naciśnięcie Enter spowoduje następujący efekt:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wcześniej wpisany tekst. Aby usunąć filtrowanie z kolumny trzeba jeszcze raz nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, usunąć wcześniej wpisany tekst i nacisnąć klawisz Enter

W przypadku danych zawierających datę, filtr działa nieco inaczej, po kliknięciu prawym przyciskiem na takiej kolumnie pojawi się okienko kalendarza do wyboru daty.

Po wybraniu określonej daty okno listy zmieni się w sposób następujący:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wybraną wcześniej datę. Aby usunąć filtrowanie należy jeszcze raz wcisnąć prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny, a następnie wcisnąć klawisz Esc. W przypadku np. omyłkowego kilknięcia lub rezygnacji z filtrowania, naciśnięcie klawisza Esc anuluje filtrowanie kolumny z datą.

Na liście dowodów ewidencji VAT pozycje mogą być oznaczone różnymi kolorami:

Znaczenie kolorów jest następujące:

  • kolor różowy - oznacza, że dana pozycja jest edytowana.
  • kolor czerwony - pozycja zaznaczona na czerwono zawiera błąd, który uniemożliwi stworzenie poprawnego pliku JPK.
  • kolor pomarańczowy - informuje o dowodzie który nie zablokuje utworzenia pliku JPK, ale zawiera niespójne dane (np. brak kwoty podatku przy wprowadzonej podstawie opodatkowania)

W przypadku pracy z listą dowodów składającą się z wielu pozycji, wyszukiwanie błędów może być utrudnione. W tym celu Użytkownik ma możliwość przefiltrowania dowodów pod kątem ich poprawności. Na dole okna znajduje się pole Tylko błędne dokumenty i jego zaznaczenie da następujący efekt:

Zaznaczenie tego pola spowoduje zawężenie listy dokumentów tylko do dokumentów błędnych (zaznaczonych na czerwono) lub niespójnych (zaznaczonych na pomarańczowo).

Operacje dodatkowe dla struktury JPK_VAT:

Dla struktury JPK_VAT przewidziane są dodatkowe możliwości dostępne po wyborze z menu Ustawienia opcji Struktura JPK_VAT.

Pokaż podsumowanie - w momencie kiedy aktywnym oknem jest okno ze strukturą JPK_VAT, wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna z podsumowaniem danych. Więcej informacji tutaj.

Utwórz plik Excela do importu danych - opcja ta tworzy plik Excela, który może posłużyć jako źródło importu danych struktury JPK_VAT do aplikacji. Więcej informacji tutaj.

Anonimizacja danych - opcja spowoduje zamazanie wszelkich danych (po uprzedniej zgodzie Użytkownika), które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji kontrahentów Użytkownika, opcji należy używać ostrożnie gdyż jest nieodwracalna.

Sprawdzenie NIP dla pojedynczego kontrahenta - aplikacja połączy się z bazą Głównego Urzędu Statystycznego(GUS) i sprawdzi czy istnieje nr NIP kontrahenta wpisanego do dokumentu aktualnie zaznaczonego na strukturze JPK_VAT. Numery NIP UE zostaną pominięte

Sprawdzenie NIP dla całego dokumentu - opcja podobna do powyższej, sprawdzone zostanią wszystkie numery wpisane w pozycje struktury JPK_VAT, zakładka z danymi musi być aktywna.

Sprawdzenie NIP UE pojedynczego kontrahenta - aplikacja połączy się z bazą VIES i sprawdzi czy dany kontrahent z zaznaczonego aktualnie dokumentu w strukturze jest zarejestrowanym podatnikiem w UE. Numery NIP krajowe zostaną pominięte.

Sprawdzenie NIP UE dla całego dokumentu - jak wyżej, sprawdzone zostaną wszystkie numery NIP UE wpisane w dokumenty aktualnie aktywnej zakładki ze strukturą JPK_VAT.

Dodanie pozycji zbiorczej

Dodanie pozycji zbiorczej możliwe jest tylko w przypadku gdy aktywne okno zawiera dane struktury JPK_VAT. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie poniższe okno:

Użytkownik powinien wypełnić dane tak by odpowiadały one tym z danych źródłowych (np. z raportu okresowego drukarki fiskalnej). Pola data okresu od .. do służą do utworzenia tytułu pozycji zbiorczej, domyślnie są ustawione na początek i koniec poprzedniego miesiąca. Właściwą nazwę tytułu pozycji wpisuje Użytkownik, a za pomocą dat okresu jest tworzony adekwatny dopisek. Daty wystawienia i sprzedaży są domyślnie ustawiane na ostatni dzień poprzedniego miesiąca. Poniżej zaprezentowany jest przykład wypełnionego okna:

Naciśnięcie przycisku Dodaj pozycję zbiorczą spowoduje utworzenie nowej pozycji struktury JPK_VAT i dodanie jej do aktualnie edytowanej listy. Wszystkie dane niezbędne do utworzenia poprawnego pliku JPK (adres, nazwa kontrahenta, NIP) zostaną uzupełnione słowem "BRAK". W każdym momencie można edytować dodaną pozycję zbiorczą, by zobaczyć jak będzie się prezentować dodana pozycja, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi struktury JPK_VAT. Poniżej przykład pozycji utworzonej według danych na obrazie powyżej.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl