JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno edycji pozycji dla struktury JPK_WB

Okno pozycji dla ewidencji JPK_WB pojawia się w przypadku:

  • Tworzenie nowej pozycji wyciągu bankowego poprzez naciśnięcie przycisku Nowy z głównego menu aplikacji.
  • Edycji istniejącej pozycji wyciągu bankowego poprzez wybranie określonej pozycji i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na wybranej pozycji z listy.

Nowa pozycja przedstawia się jak na rysunku poniżej:

Numeracja wpisów ustawia się automatycznie, jednak Użytkownik ma możliwość ustawienia jej według własnych potrzeb.

Pole z datą uzupełnia się automatycznie wartością domyślną, pole to nie może pozostać puste, po wyszyszczeniu zawartości tego pola, aplikcja zareaguje odpowiednio.

Na Użytkowniku spoczywa obowiązek wypełnienia pozycji wyciągu zgodnie z rzeczywistymi danymi, poniżej przykład prawidłowo wypełnionej pozycji.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl