K

JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Wyciąg bankowy dla struktury JPK_WB

Na skróty: operacje na liście dokumentów

Wyciąg bankowy JPK_WB jest dostępny na kilka sposobów.

Pierwszy sposób to otwarcie nowego wyciągu bankowego za pomocą opcji Utwórz nowy JPK dla wyciągu bankowego z menu Nowy JPK...

Po wybraniu opcji pojawi się nowe puste okno gotowe do dodawania pozycji do wyciągu bankowego. Dodanie nowej pozycji nastąpi po naciśnięciu przycisku Nowy z głównego paska menu aplikacji.

Drugi sposób otwarcia wyciągu bankowego jest możliwy poprzez import utworzonego wcześniej pliku JPK_WB. Sposób dostępny jest po wybraniu odpowiedniego menu tak jak pokazano na rysunku poniżej.

Po wybraniu menu importu, użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku źródłowego. Następnie plik zostanie wczytany i jego zawartość zostanie zaprezentowana w sposób podobny do poniższego rysunku:

W przypadku wypełnionej listy każdą pozycję można edytować poprzez jej zaznaczenie i naciśnięcie przycisku Edytuj lub podwójne kliknięcie na pozycji. Dostępna jest również możliwość usunięcia pozycji poprzez naciśnięcie przysicku Usuń z głównego paska aplikacji. Usunięcie pozycji musi być dodatkowo potwierdzone przez Użytkownika.

Wyciąg bankowy ma możliwość filtrowania po poszczególnych kolumnach. Filtrowanie kolumny jest dostępne poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny.

Jednocześnie na liście może znajdować się 50 pozycji, w przypadku większej ich ilości lista dzielona jest na strony, z których każda może zawierać do 100 pozycji. W lewym dolnym rogu aplikacji jest dostępny wygodny mechanizm nawigacji po liście:

  • Przycisk ustawiający listę na pierwszej stronie.
  • Przycisk przesuwający listę na poprzednią stronę.
  • Przycisk przesuwający listę na następną stronę.
  • Przycisk ustawiający listę na ostatniej stronie.
  • Okno umożliwające wpisanie określonej strony i przejście do niej.

Kliknięcie prawym przyciskiem na nagłówku kolumny przechowującej dane tekstowe lub liczbowe zaowocuje podanym niżej efektem:

W miejscu nagłówka pojawia się pole tekstowe, które należy wypełnić wartością, według której chcemy przefiltrować listę. Naciśnięcie Enter spowoduje następujący efekt:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wcześniej wpisany tekst. Aby usunąć filtrowanie z kolumny trzeba jeszcze raz nacisnąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny, usunąć wcześniej wpisany tekst i nacisnąć klawisz Enter

W przypadku danych zawierających datę, filtr działa nieco inaczej, po kliknięciu prawym przyciskiem na takiej kolumnie pojawi się okienko kalendarza do wyboru daty.

Po wybraniu określonej daty okno listy zmieni się w sposób następujący:

Nagłówek kolumny zmieni wartość na wybraną wcześniej datę. Aby usunąć filtrowanie należy jeszcze raz wcisnąć prawy przycisk myszy na nagłówku kolumny, a następnie wcisnąć klawisz Esc. W przypadku np. omyłkowego kilknięcia lub rezygnacji z filtrowania, naciśnięcie klawisza Esc anuluje filtrowanie kolumny z datą.

Pozycje wyciągu bankowego mogą być oznaczone różnymi kolorami:

Znaczenie kolorów jest następujące:

  • kolor różowy - oznacza, że dana pozycja jest edytowana.
  • kolor czerwony - pozycja zaznaczona na czerwono zawiera błąd, który uniemożliwi stworzenie poprawnego pliku JPK.
  • kolor pomarańczowy - informuje o dokumencie który nie zablokuje utworzenia pliku JPK, ale zawiera niespójne dane (np. brak pozycji na dokumencie)

W przypadku pracy z ewidencją przychodów składającą się z wielu wpisów, wyszukiwanie błędów może być utrudnione. W tym celu Użytkownik ma możliwość przefiltrowania dokumentów magazynowych pod kątem ich poprawności. Na dole okna znajduje się pole Tylko błędne dokumenty i jego zaznaczenie da następujący efekt:

Zaznaczenie tego pola spowoduje zawężenie książki przychodów do wpisów błędnych (zaznaczonych na czerwono) lub niespójnych (zaznaczonych na pomarańczowo).

Operacje specyficzne dla struktury

Do dyspozycji Użytkownika są dostępne operacje specyficzne dla struktury JPK_MAG, pokazane na rysunku poniżej:

Utwórz plik Excela dla importu danych wyciągu bankowego - umożliwia stworzenie wzorcowego pliku Excela dla struktury, zadaniem Użytkownika jest wypełnienie jego zawartości zgodnie z podanym wzorcem. Po uzupełnieniu danych należy wczytać dane z Excela za pomocą poniżej przedstawionej opcji:

Anonimizacja danych struktury JPK_WB - opcja umożliwia anonimizację danych personalnych zawartych w strukturze, więcej na temat tej operacji tutaj.

Przelicz ponownie wyciąg bankowy - opcja zaktualizuje wartości pozycji wyciągu bankowego, należy ją wybrać kiedy dojdzie do zmiany wartości opreracji na pozycji wyciągu, dodania pozycji wyciągu, usunięcia pozycji wyciągu. Operacja ponownie przeliczy salda rachunku po operacji na każdej pozycji, w razie potrzeby również przenumeruje pozycje.

Pokaż podsumowanie dla struktury JPK_WB - opcja wyświetli okno z podsumowaniem zawartości, aktualnie aktywnego pliku JPK_WB. Wartości podsumowań można porównać z tymi wygenerowanymi w pliku JPK.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl