JPK dla małych i mikroprzedsiębiorstw

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) - Narzędzie do wspomagania obsługi

Okno główne systemu JPKOnline

Po udanym zalogowaniu, aplikacja zostaje uruchomiona. Poniżej zaprezentowany jest wygląd okna głównego aplikacji.

Nowy JPK... - umożliwia utworzenie listy zawierającej poszczególne dokumenty. Po jej wybraniu pojawi się rozwijalne menu, z którego wybiera się rodzaj struktury jaki ma zostać utworzony. Na poniższym rysunku prezentuje się widok aplikacji po wybraniu tej opcji:

Aktualnie wspierane struktury:

 • Utwórz nowy JPK_VAT JPK_VAT - comiesięczne deklaracje VAT.
 • Utwórz nowy JPK dla książki przychodów i rozchodów JPK_PKPIR - książka przychodów i rozchodów.
 • Utwórz nowy JPK dla ewidencji przychodów JPK_EWP - ewidencja przychodów.
 • Utwórz nowy JPK dla wyciągu bankowego JPK_WB - wyciąg bankowy.
 • Utwórz nowy JPK dla faktur JPK_FA - faktury.
 • Utwórz nowy JPK dla magazynu JPK_MAG - dokumenty magazynowe.

WAŻNE - nie jest możliwe tworzenie struktury JPK_KR (księgi rachunkowe), tę struktrurę można tylko i wyłącznie zaimportować do aplikacji z zewnętrznego źródła.

Importuj plik - umożliwia wczytanie (lub import) danych do struktur JPK.

Po wybraniu tej opcji, menu rozwinie się po raz kolejny. W kolejnym menu należy wybrać źródło danych dla pliku JPK co spowoduje rozwinięcie się kolejnego menu z wyborem konkretnej struktury. Więcej o imporcie danych tutaj

Cały proces importu pliku jest zaprezentowany na rysunku poniżej.

Po wybraniu konkretnej struktury, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie pliku, z którego ma nastąpić import danych.

Nowy - wciśnięcie tego przycisku, spowoduje wyświetlenie okna nowego dokumentu i dodanie go do listy dokumentów. Więcej o tym przycisku można się dowiedzieć na stronach pomocy poświęconych konkretnym strukturom.

Edytuj - ten przycisk wyświetla dokument aktualnie zaznaczony na liście. Szczegółowe omówienie tego przycisku na stonach poświęconych poszczególnym strukturom.

Usuń - po naciśnięciu przycisku Usuń, aktualnie wybrany dokument na liście zostanie z niej usunięty. Dodatkowe informacje znajdują się na stronach omawiających dane struktury.

Utwórz JPK - naciśnięcie tego przycisku uruchomi proces tworzenia pliku JPK dla aktualnie wybranej struktury. Szczegółowe informacje są do znalezienia tutaj.

Wyślij JPK - naciśnięcie tego przycisku daje dostęp do opcji wysyłki plików JPK do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Szczegółowe informacje są do znalezienia tutaj.

Kontrahenci - zostanie wyświetlone okno, za pomocą którego mośna zarządzać kontrahentami. Więcej w temacie tutaj.

Ustawienia - dzięki tej opcji możliwe jest dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkownika, po jej wybraniu ekran aplikacji będzie wyglądać jak na jednym z poniższych rysunków:

Dla wersji JPKOnline+B:

Dla wersji JPKOnline+:

Dla wersji JPKOnline:

Użytkownik otrzymuje następujące możliwości:

 • Dane podmiotu - (wersje JPKOnline i JPKOnline+) edycja danych podmiotu, na rzecz którego będą tworzone dokumenty JPK. Więcej w temacie tutaj.
 • Pokaż pliki JPK w chmurze - (wersja JPKOnline+) zostanie wyświetlone okno, za pomocą którego mośna zarządzać swoimi plikami w chmurze. Więcej w temacie tutaj.
 • Pokaż obsługiwane podmioty - (wersja JPKOnline+B) zostanie wyświetlona lista, za pomocą której mośna zarządzać podmiotami. Więcej w temacie tutaj.
 • Ustaw podmiot bieżący - (wersja JPKOnline+B) zostanie wyświetlone okno, na którym Użytkownik określa z jakim podmiotem aktualnie pracuje.Więcej w temacie tutaj.
 • Pokaż katalog z plikami JPK - w oknie Eksploratora Windows zostanie otworzony katalog roboczy aplikacji, w którym przechowywane są pliki JPK.
 • Wersja JPK - określa w której wersji bedą generowane pliki JPK. Lista wersji będzie sukcesywnie zwiększana zgodnie z komunikatami Ministerstwa Finansów. Domyślnie system działa w aktualnych (najnowszych) wersjach struktur, nie jest przewidziana możliwość generowania wersji struktur obowiązujących przed 1 stycznia 2017. Opcję zmienić można tylko w przypadku gdy aplikacja ma zamknięte wszystkie okna, gdyż jej działanie jest globalne.
 • VAT liczony po pozycjach, VAT liczony od stopki - te opcje określają w jaki sposób liczony jest podatek VAT, ponieważ aplikacja umożliwa ręczne stworzenie wszystkich strukur tę opcję należy ustawić na identyczną ze sposobem liczenia w systemie fakturującym Użytkownika. Aplikacja samodzielnie wyliczy podatek VAT na podstawie wprowadzonych pozycji. Opcja ma zastosowanie tylko dla struktur JPK_FA i JPK_VAT, zmienić ją można tylko w przypadku gdy aplikacja ma zamknięte wszystkie okna.
 • Domyślna waluta:PLN, Domyślna waluta:inna niż PLN - kolejna opcja wykorzystywana przy tworzeniu faktur, określa czy JPK dotyczy dokumentów wystawionych w złotówkach czy w walucie obcej. Sam wybór waluty dla dokumentu JPK odbywa się w momencie tworzenia pliku. Opcja domyślnej waluty PLN, powoduje automatycznie wyliczanie VAT na podstawie pozycji dokumentu faktury, natomiast druga opcja blokuje tę możliwość. Spowodowane jest to informacją Ministerstwa Finansów, że w przypadku faktur walutowych, kwota podatku VAT w pliku JPK winna być zaprezentowana w złotówkach. W takim przypadku kwoty podatku należy wpisać samodzielnie. Opcja ma zastosowanie tylko dla struktur: JPK_FA, JPK_VAT i zmienić ją można tylko w przypadku gdy aplikacja ma zamknięte wszystkie okna.
 • Sprawdzenie poprawności plików JPK - opcja określa czy tworzone lub odczytywane pliki JPK są sprawdzane pod kątem zgodności ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Opcja jest domyślnie włączona, wyłączać ją należy tylko wtedy gdy istnieje problem z połączeniem internetowym z serwerami Ministerstwa Finansów, ponieważ sprawdzenie zgodności tworzonego pliku wymaga połączenia ze wspomnianymi serwerami.
 • Struktura JPK_VAT - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_PKPIR - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_EWP - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_WB - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_FA - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_MG - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Struktura JPK_KR - zawiera ustawienia specyficzne dla wymienionej struktury. Więcej w temacie tutaj.
 • Dołącz plik JPK do bieżącego okna - Użytkownik zostanie poproszony o wybranie innego pliku JPK, który zostanie dołączony do danych aktywnej zakładki (scalenie danych).
 • Dołącz plik Excela do bieżącego okna - Użytkownik zostanie poproszony o wybranie pliku Excela, który zostanie przekonwertowany do struktury JPK i dołączony do danych aktywnej zakładki (scalenie danych z plikiem Excela).
 • Operacje grupowe - wybranie tej opcji spowoduje przełączenie okna z listą danych struktury w specjalny tryb, w którym można zaznaczać kilka pozycji danej ewidencji. Dodatkowe operacje umożliwiają zaznaczenie lub odznaczenie większej ilości pozycji naraz. Więcej w temacie tutaj.
 • Pokaż ekran startowy - zostanie wyświetlone okno z informacjami zespołu JPKOnline dotyczącymi informacjami o zmianach w aplikacji czy kierunkach rozwoju.
 • Przedłużenie licencji - opcja pojawia się tylko i wyłącznie w przypadku gdy zbliża się koniec ważności licencji. Po wybraniu tej opcji Użytkownik na swój zarejestrowany email otrzyma instrukcje przedłużenia licencji.

Zmiana hasła użytkownika - powoduje wyświetlenie okna z możliwością zmiany hasła logowania do aplikacji. Więcej w temacie tutaj.

O programie... - powoduje wyświetlenie okna z informacjami o programie.

Pomoc - wyświetlenie strony pomocy.

Wyjście - zakończenie pracy z programem, zapraszamy ponownie.

Powrót do tematów pomocy systemu JPKOnline.

Zapraszamy do zadawania pytań: bok@jpkonline.pl